پیرامون طلاق

مهریه چیست؟

راهنمای مطلب

مهریه جزیی از حقوق مالی زن بوده که به موجب عقد ازدواج  برای او به وجود می آید و به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهریه شده و قادر خواهد بود هر زمانی که بخواهد آن را از شوهر خود مطالبه کند.

در تعاریف حقوقی و فقهی، مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح قانونا و شرعا و عرفا، از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق، کابین یا فرض هم نام گذاری شده است.

به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: “به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید”.

از این ماده کاملا مشخص است که به محض اینکه عقدی میان طرفین واقع شد، زن مالک مهر می شود و هیچ امری نمی تواند این مالکیت را سلب کند.

هر چند که در عمل، بسیار اتفاق می افتد که زن موقع طلاق بخواهد این مهریه را مطالبه کند، اما او از زمان عقد و هر زمان که بخواهد می تواند مهریه را از مرد مطالبه کند.

به هرحال مسائلی همچون رابطه نامشروع ، نشوز زن یا عدم تمکین و یا هر عمل دیگری که از جانب زن رخ دهد، مانع از استحقاق او نسبت به دریافت مهریه نیست. البته در برخی از شرایط که در ادامه خواهیم گفت، زن مستحق مهریه نخواهد بود.
نحوه وصول مهریه زوجه یکی از مهمترین و پرکاربردترین دعاوی در حوزه حقوق خانواده است و از اهمیت زیادی نیز برخوردار می باشد.

در صورتی که شما نیز از مخاطبین محترم طلاق 24 هستید و به دنبال مطالبه مهریه از همسر خود می باشید، می توانید با دنبال نمودن این مقاله با اقسام مهریه و نحوه و چگونگی وصول آن در قوانین جدید خانواده آشنا شده و تصمیم خود را جهت مطالبه آن در روند زندگی مشترک یا در صورت متارکه با زوج مشخص نمایید.

مهریه

مهریه در قوانین مدنی ایران به چند دسته تقسیم می شود؟

بر خلاف تصور خیلی از افراد، مهریه فقط یک نوع  نمی باشد و قانون گذار انواع مختلفی برای آن در نظر گرفته است که در این قسمت به طور کامل به بررسی اقسام آن خواهیم پرداخت:

مهر المسمی

مهر المسمی مهریه ای است که مقدار و میزان آن توسط خود زوجین یا شخص ثالثی تعیین و مشخص می گردد و در قباله یا همان سند ازدواج ثبت خواهد شد.

در خصوص مهر المسمی نکته ای که باید به آن توجه شود این است که چنانچه مرد قبل از رابطه زناشویی همسر خود را طلاق دهد، زن صرفا استحقاق دریافت نصف مهریه تعیین شده در عقد را خواهد داشت.

مهر المثل

در برخی مواقع ممکن است هرگز مهریه ای در هنگام عقد نکاح تعیین نشود و البته رابطه زناشویی بین زوجین حتی به صورت خاص آن شکل گیرد.(که البته در دوران حاضر معمولا مهر المسمی تعیین می شود).

در این شرایط به استناد ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در صورتی که مهریه در هنگام عقد ذکر نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد، و زوجین قبل از تراضی در خصوص تعیین مهر با یکدیگر رابطه زناشویی برقرار کنند، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

در مورد دیگر به استناد بند دوم ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: هر گاه مهریه در عقد مشخص نشده باشد و شوهر پس از نزدیکی با همسر خود، او را طلاق دهد در این صورت زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

تعیین مهر المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به وضعیت زن از لحاظ موارد ذکر شده در ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی معین خواهد شد.

مهر المتعه

مهر المتعه همانند مهر المثل ناظر به حالتی است که مهریه زوجه در هنگام عقد مشخص نشده است و مرد بخواهد همسر خود را قبل از نزدیکی طلاق بدهد در این حالت به زن مهر المتعه تعلق خواهد گرفت و البته مقدار آن بر مبنای غنا و فقر مرد تعیین خواهد شد.

رویه محاکم ایران در خصوص مهریه در عقد نکاح منقطع چگونه است؟

  • در عقد موقت یا همان صیغه، بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی: ا گر در هنگام عقد مهریه تعیین نگردد، عقد نکاح باطل خواهد بود ولی در صورت عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم، هیچ خللی به درستی و صحت عقد وارد نخواهدکرد و ممکن است زن و مرد بعد از عقد مهریه را به تراضی تعیین نمایند.
  • در عقد موقت اگر در مدت زمان صیغه، زوجه فوت نماید، مهریه او از بین نخواهد رفت و ورثه او قادرند مهریه او را از زوج مطالبه کنند و همچنین است اگر مرد فوت کند زوجه نکاح منقطع قادر است مهریه خود را از محل ماترک، به طرفیت وراث شوهر مطالبه نماید.

طبق ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی در صورتی که در نکاح منقطع، حتی شوهر تا پایان موعد صیغه با زن خود نزدیکی نکند، باز هم مهریه زوجه ساقط نخواهد شد و مرد موظف به پرداخت آن به زن می باشد ولی در عقد نکاح دائم اگر مهریه تعیین نشود و یکی از زوجین قبل از برقراری رابطه زناشویی فوت نماید مهریه زن اسقاط خواهد شد.

  • مطالبه مهریه در عقد نکاح منقطع شامل مرور زمان نمی گردد و فرار از عدم پرداخت مهریه در عقد موقت، فقط در صورت بذل آن از جانب زوجه به زوج و یا ابراء مهریه ممکن خواهد بود و تحت هر شرایطی باید پرداخت شود.
  • در ازدواج موقت نیز همانند ازدواج دائم محدودیتی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد و طرفین با تراضی خود می توانند بر میزان مهریه توافق کنند. اما همانند نکاح دائم در ازدواج موقت نیز صرفا تا میزان پرداخت ۱۱۰ سکه بهار آزادی، مهریه جنبه کیفری داشته و تابع ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می باشد.

مهریه

نحوه تعیین و پرداخت مهریه به چه صورت هایی قابل بررسی است؟

مهریه زوجه به دو نحو قابل تعیین و پرداخت میباشد. مهریه را یا به صورت عندالمطالبه می توان تعیین کرد یا به صورت عند الاستطاعه.

البته اصل بر عندالمطالبه بودن مهریه است مگر اینکه به محض وقوع عقد نکاح به عندالاستطاعه و ذکر توانایی و استطاعت مالی مرد به عنوان شرط ضمن عقد برای پرداخت مهریه شرط گردد.

مهریه عندالمطالبه

زن به محض وقوع عقد نکاح و برقراری رابطه خاص زناشویی مستحق دریافت مهریه است و مرد ملزم به پرداخت آن خواهد بود و مرد نمی تواند به دلیل نداشتن استطاعت مالی از پرداخت آن خودداری نماید و همیشه اصل بر تمکن مالی مرد بوده و اثبات خلاف آن بر عهده مرد خواهد بود.

مهریه عندالاستطاعه

در این نوع مهریه نیز زن به مجرد وقوع عقد نکاح مالک تمام مهریه می گردد، اما توانایی و استطاعت مالی برای پرداخت مهریه شرط خواهد بود و اصل نیز در این نوع مهریه بر این است که مرد استطاعت و توانایی مالی ندارد و این بار اثبات خلاف آن بر عهده زن می باشد.

چه تفاوت هایی در پرداخت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه متصور است؟

در مهریه عند المطالبه که مقدار آن ۱۱۰ سکه است، به هنگام درخواست زن برای پرداخت مهریه، مرد ملزم به پرداخت خواهد بود مگر اینکه پس از دریافت اجرائیه حکم دادگاه، مرد ظرف مدت یک ماه دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید.

مطابق با ماده 1 آیین نامه جدید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنان چه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، در مهلت مقرر اقامه نشود و ادعای اعسار مرد توسط دادگاه محرز نشود، زن می تواند حکم جلب زوج  برای عدم پرداخت مهریه را از دادگاه درخواست نماید. اما چنان چه مرد ادعای اعسار نماید و عدم تمکن مالی او پذیرفته گردد، دادگاه با قبول اعسار مرد اقدام به قسط بندی مهریه برای زوجه می نماید. در خصوص مهریه عندالاستطاعه در صورت اثبات ملائت مالی مرد توسط زن، دادگاه حکم به توقیف اموال و پرداخت مهریه را صادر خواهد کرد.

بر اساس قوانین جدید مهریه آیا محدودیت هایی در میزان دریافت مهریه توسط زن اعمال شده است؟

طبق قانون جدید در مقدار مهریه محدودیتی اعمال نشده است، ولی نسبت به تعدیل و رسیدگی به درخواست اعسار توسط مرد و با هدف کاهش مدت مجازات های حبس نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه، آیین نامه جدیدی تنظیم شده است و البته کماکان این مقرره به این معنا نخواهد بود که مهریه مازاد ۱۱۰ سکه قابل پرداخت نیست.

بلکه اثبات این موضوع که آیا مرد توانایی و ملائت مالی برای پرداخت مازاد مهریه را دارد بر عهده زن است و صرفا مجازات حبس تا ۱۱۰ سکه قابل اجرا می باشد و برای مطالبه و دریافت الباقی مهریه، زوجه باید توانایی مالی مرد را به اثبات  برساند.

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: چنان چه در هنگام وقوع عقد نکاح، مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی خواهد بود و چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد آن ملائت و توانایی مالی مرد ملاک پرداخت دین است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

مهریه

نحوه و شرایط و مراحل به اجرا گذاشتن مهریه با توجه به قوانین جدید

مهریه از دو روش قابل مطالبه خواهد بود:

تقدیم دادخواست مطالبه مهریه

زوجه می تواند طبق ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده، در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و یا محل سکونت خودش دعوا را مطرح نماید، مگر در مواردی که مطالبه مهریه مال غیر منقول باشد که در این صورت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی خواهدبود.

زوجه با طرح دعوای مطالبه مهریه به دادگاه خانواده می تواند دادخواست خود را مطرح نماید که البته این پروسه از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام خواهد شد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

برای مطالبه مهریه از طریق دایره اجرای ثبت با مطرح کردن درخواست کتبی زن به دفتر ازدواجی که عقد نکاح را ثبت نموده آغاز می شود. شرایط صدور اجرائیه به این شکل است که مهریه باید به موجب سند رسمی تنظیم شده باشد.

در حقیقت مهرالمسمی در سند ازدواج رسمی زوجین قید شده باشد و در دفترخانه به ثبت رسیده باشد. مهریه باید منجز باشد و منوط به تحقق شرط یا پرداخت آن معلق به وقوع امر خاصی نشده باشد. مورد دیگر اینکه مهریه و تعهدات زوج موجل نباشد، یعنی برای پرداخت مهریه مدت مشخص نشده باشد.

در صورت محرز بودن این شروط، سردفتر رسمی مراحل صدور اجرائیه را طی خواهد کرد و پس از صدور اجرائیه آن را به زوج ابلاغ می نماید تا ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به پرداخت مهریه مطالبه شده اقدام  لازم را به عمل آورد و اگر توان مالی برای پرداخت نداشته باشد، راهی برای پرداخت آن مشخص و اعلام نماید و اگر زوج اقدامی نسبت به پرداخت مهریه زوجه انجام ندهد، در این شرایط و در صورت داشتن اموال، معادل مهریه از اموال او توقیف خواهد شد و در صورتی که با توقیف اموال باز هم زوج مهریه را پرداخت نکند، اموال توقیف شده به مزایده گذاشته شده و مهریه وصول خواهد شد.

رویه جدید در الزامی شدن مطالبه مهریه در ادارات ثبت، قبل از مطرح کردن دعوی در دادگاه خانواده

طی بخشنامه اخیر که توسط رئیس قوه قضائیه صادر و ناظر به اجرای بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه است، تمامی محاکم ایران از پذیرش دادخواست مطالبه مهریه بدون مراجعه قبلی زوجه به اداره ثبت منع گردیده اند.

لذا اگر زوجه خواهان مطالبه مهریه باشد، باید در بدو امر، برای بررسی وضعیت مالی مرد به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید.

اداره ثبت اسناد و املاک موظف خواهد بود تا نسبت به شناسایی اموال زوج اقدام نموده و در صورتی که پس از گذشت شش ماه از زمان درخواست اجراییه، موفق به شناسایی و توقیف اموال مرد نگردد، گواهی برای محاکم قضائی کشور صادر می نماید تا با توجه به وضعیت مالی مرد، موضوع خواسته زن بررسی و نسبت به آن حکم لازم صادر گردد.

همچنین اگر مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از زمان تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مهلت شش ماه نتواند نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند قادر خواهد بود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

وضعیت حبس زوج در بخشنامه جدید در صورتی که تمکن مالی به پرداخت مهریه را نداشته باشد چگونه خواهد بود؟

چنان چه پس از شناسایی و بررسی دارایی زوج و تمکن مالی او از طریق ادارات ثبت، مرد شرایط مالی برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، در اجرای ثبت ضمانت اجرایی به غیر از ممنوع الخروج کردن زوج وجود نخواهد داشت و ثبت اسناد قادر نخواهد بود اقدام دیگری انجام دهد و طلب همچنان باقی است.

همانگونه که می دانید، مهریه جز دیون ممتاز بوده و طلبی است که زن از مرد دارد و مکلف به پرداخت آن است.

طبق قانون جدید مطالبه مهریه، در مراجع قضایی نیز به همین ترتیب است و در صورتی که مرجع مذکور قادر نباشد ظرف مهلت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام نماید یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند و زن دادخواست خود را محاکم دادگستری مطرح کند، حکم به محکومیت زوج صادر خواهد شد.

لذا چنان چه اموالی از مرد شناسایی نگردد و دادگاه بعد از بررسی های لازم به عدم توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه چه به صورت یک جا یا به صورت اقساطی اطلاع حاصل نماید، حکم به بازداشت مرد نخواهد داد، اما طلب همچنان باقی خواهد بود و در صورتی که زوجه بتواند ادعای خلاف آن را اثبات نماید به تقاضای زن تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت، زوجه براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می تواند تقاضای بازداشت مرد را از دادگاه بنماید. زیرا اصل بر عدم استطاعت مالی مرد بوده و زوجه باید ادعای خلاف آن را به اثبات برساند.

مهریه

رای وحدت رویه راجع به پذیرش اعسار قبل از صدور حکم قطعی

در قانون جدید مهریه تا قبل از صدور رای وحدت رویه جدید، مرد نمی توانست دادخواست اعسار خود را به دادگاه قبل از صدور حکم قطعی تسلیم کند، اما در شرایط جدید، مرد می تواند در مدت زمانی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی خواهد کرد، تقاضای اعسار خود را به صورت همزمان مطرح نموده و در صورت اثبات ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، مرد حبس نخواهد شد.

آیا برای طرح دعوای مطالبه مهریه، به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

مکرر در مقالات مختلف اشاره کردیم، پرداخت حقوق قانونی زوجه و طرح دادخواست مهریه، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم و موقت محسوب می گردد، و از اهمیت بالایی برخوردار است. پرداخت حقوق قانونی زوجه از جمله مطالبه مهریه، دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای طلاق 24 در فرآیند دعوای مطالبه مهریه: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به دادخواست مهریه خواهد بود.

اگر می خواهید طرح دادخواست طلاق شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده بسیار تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، به دقت آگاه نماید.

همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم دادخواست و جلوگیری از تضییع حقوق شما در پرداخت حقوق مالی زوجه، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات دعوا، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

پس اگر شما هم قصد مطالبه مهریه از همسر خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در طلاق 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

مدت زمان فرآیند مطالبه مهریه چه میزان است و چگونه این فرآیند را به حداقل برسانیم؟

مدت زمانی که مطالبه مهریه زمان می برد خیلی دقیق مشخص نیست و بستگی به عوامل متعددی دارد. مثلا ممکن است برای خانمی سه ماه زمان ببرد و برای فرد دیگری دو سال زمان ببرد.

گاهی زوجین برای جدایی به طلاق توافقی روی می آورند و بر سر مهریه توافق می نمایند که در این حالت مهریه سریعا وصول شده و طلاق حاصل می گردد و همان گونه که ذکر شد، گاهی نیز پس از مطالبه مهریه مرد ادعای اعسار می نماید و مهریه برای او قسطی می گردد و سال ها طول می کشد تا مهریه زن به صورت کامل به وی واگذار شود.

بنابراین مدت زمان گرفتن مهریه به مواردی از جمله، نوع طلاق، داشتن وکیل زوجه، میزان مهریه، ملائت زوج در پرداخت و نوع اقدام زوجه برای مطالبه مهریه و عوامل دیگر بستگی خواهد داشت. در جامعه ما اکثرا گرفتن مهریه توسط زوجه، پیش از طلاق و یا هم زمان با طلاق رخ می دهد.

از این جهت روش مطالبه و پرداخت مهریه چندان با رضایت قلبی و آسانی میسر نبوده و همین امر یکی از عواملی است که گرفتن مهریه را به تعویق خواهد انداخت. همچنین قضات دادگاه ها اصولا در رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه روش یکسانی را اتخاذ نمی کنند و مدت زمان رسیدگی هر شعبه با شعبه دیگر متفاوت می باشد.

مثلا رای دریافت مهریه برای زنی که زندگی مشترک را رها کرده با زنی که شوهرش او را ترک گفته متفاوت خواهد بود و همچنین قضات در پذیرش اعسار مرد به یک شیوه عمل نمی کنند و قاعدتا مدت زمان یکسانی نیز نخواهد داشت.

از دیگر عواملی که بسیار موثر در مدت زمان رسیدگی به پرونده های مهریه در دادگاه های خانواده است تراکم بیش از حد این نوع پرونده هاست که موجب شده قاضی در یک روز بالغ بر ده ها پرونده را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

مهریه

هزینه های دادرسی مطالبه مهریه به چه میزان است؟

برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد.

لذا رسیدگی به درخواست مطالبه مهریه و سایر حقوق زوجه به عنوان دعوایی مالی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد و هزینه های دادرسی آن نیز دریافت می گردد.

این هزینه ها در مرحله بدوی تا مبلغ  دویست میلیون ریال معادل دو ونیم درصد و مازاد بر آن معادل سه و نیم درصد بهای خواسته یا محکوم به خواهد بود. هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظرخواهی، معادل چهار و نیم درصد بهای خواسته یا محکوم به و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث معادل پنج و نیم درصد محکوم به تعیین گردیده است.

البته چنانچه قیمت خواسته در دعاوی مالی همچون مهریه نامشخص باشد یک میلیون و پانصد هزار تومان در بدو طرح دادخواست به صورت علی الحساب دریافت خواهد شد.

حق الاجرای اسناد لازم الاجرا 5 درصد مبلغ مورد اجراست. در خصوص مهریه، نیم عشر اجرایی یا همان حق الاجرا 5 درصد کل مبلغ مهریه خواهد بود و این مبلغ در ابتدا از زوجه اخذ خواهد شد اما در نهایت بر عهده مرد متعهد مهریه است که مسترد خواهد شد.

پس از صادر شدن اجراییه و ابلاغ آن و گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ، در صورتی که مرد متعهد، دین خود را نپردازد مسئول پرداخت نیم عشر اجرایی خواهد بود .

در صورتی که طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن مصالحه کنند یا تصمیم به تقسیط پرداخت مهریه بگیرند یا مهلتی برای پرداخت مشخص کنند یا یک سال اجراییه را تعقیب ننمایند، متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود که در این شرایط شخصی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پرازد می تواند آن را از طرقی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله خود اجرای ثبت وصول نماید .

به طور کلی پس از تنظیم دادخواست و ارایه آن به دادگاه رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت هزینه است زن در این مرحله باید به اندازه یک بیستم کل مبلغ مهریه را بابت نیم عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند این مبلغ پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن از مرد اخذ و به زن پس داده می شود به طور کلی تهیه این مبلغ برای زن ممکن است دشوار باشد که قانون برای این موضوع چاره اندیشی هایی کرده است و این فرصت را فراهم آورده که زن با معرفی شهودی به دادگاه مبنی بر عدم توان پرداخت هزینه دادرسی از طرف زن، حکم اعسار زن از پرداخت نیم عشر صادر گردد و وی معاف از پرداخت این هزینه شود.

از آن جایی که برای ثبت این گونه شکایات، دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین می گردد.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد. برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی در دعاوی مطالبه مهریه به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.

به شما اطمینان می دهیم که حضور و همراهی یک وکیل توانمند، قطعا نتیجه پرونده شما را دگرگون خواهد کرد.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱