پیرامون طلاق

اجرت المثل چیست؟

اجرت المثل به معنی بها و مالی که در ازای استفاده از یک مال یا انجام فعالیتی باید پرداخت گردد. اما مقدار آن به دقت مشخص نشده است. و در این شرایط باید به موارد شبیه به آن نگاه کرد و میزان و قیمت آن را مشخص کرد.

به این تعیین قیمت اجرت المثل گفته می شود. برای مثال اگر شخصی، خانه ای را نقاشی کرده باشد ولی برای عمل او اجرتی مشخص نشده باشد، باید به موارد مشابه آن نگاه کرد و بهای خدمات انجام شده  او را تعیین کرد. یا مثلا اگر از مال دیگری استفاده نموده باشیم و قیمتی برای این استفاده مشخص نشده باشد باید به موارد مشابه آن نظر کرد و اجرتی مشابه موارد دیگر برای این استفاده تعیین نمود.

محاسبه اجرت المثل معمولا توسط کارشناسان رسمی دادگستری به عمل می آید.

چه تفاوتی بین اجرت المثل با اجرت المسمی در حقوق ایران وجود دارد؟

وقتی بهای استفاده از یک خدمات یا مال، دقیقا در توافق و قرارداد بین طرفین مشخص گردیده است در عالم حقوق به آن اجرت المسمی گفته می شود.

مثلا اگر در ازای رنگ کردن همان خانه با نقاش قراردادی منعقد کنیم که یک میلیون تومان برای عمل او پرداخت خواهیم کرد یا اگر در ازای اجاره خودرویی توافق کنیم که برای هر ساعت استفاده دویست هزار تومان پرداخت نماییم به این نوع اجرت، اجرت المسمی اطلاق می گردد.

فرق اساسی اجرت المثل و اجرت المسمی در واقع در مشخص بودن یا نبودن تعیین بها و میزان آن است. میزان اجرت المسمی از قبل و به روشنی با توافق طرفین مشخص گردیده ولی میزان اجرت المثل از قبل مشخص نشده و اصولا کارشناس با بررسی اوضاع و احوال و همچنین بررسی موارد مشابه آن، بهای آن را تعیین خواهد کرد.

اجرت المثل زن در زندگی مشترک بر چه مبنایی باید محاسبه گردد؟

مطابق قانون زن و مرد بعد از تشکیل زندگی، تکالیف و وظایفی در مقابل یکدیگر دارند و باید آن ها را به جا آورند. وظایف و تکالیف شرعی و قانونی مرد بر خلاف زن، بسیار متعدد است.

برای مثال ریاست خانواده، پرداخت نفقه همسر و فرزندان، پرداخت مهریه، حفاظت از بقای خانواده و اعضای آن و غیره بر عهده شوهر است ولی زن تنها موظف به تمکین از شوهر خود می باشد.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، این مطلب است که زن برای هر فعالیتی به غیر از وظیفه شرعی و قانونی خود که در خانه شوهرش انجام می دهد مستحق دریافت اجرت است و می تواند تحت شرایطی برای انجام هر عملی از جمله کارهای خانه، شیر دادن و نگهداری از فرزندان، آشپزی و غیره از شوهر خود دستمزد کارهای انجام شده را دریافت کند.

اگر بهای این اجرت از قبل به صراحت در شروط ضمن عقد ازدواج تعیین نشده باشد، باید کارشناس رسمی، با عنایت به اوضاع احوال و شان اجتماعی زن، کارهای انجام شده، توان مالی مرد و غیره بهای آن را محاسبه و به مرجع استعلام کننده ارائه نماید.

اجرت المثل

زن در زندگی مشترک چه وظایفی دارد؟

زوجه در زندگی مشترک زناشویی، برخلاف باور عموم مردم وظایف سخت و پیچیده ای ندارد. همیشه این سوال برای اغلب خانم ها پیش می آید که آیا فعالیت های او در خانه و نگهداری از فرزندان وظیفه شرعی و قانونی او است؟ و آیا اگر چنین کارهایی را در خانه انجام ندهند، شوهرش قادر خواهد بود او را به انجام آن کار اجبار کند؟

باید اذعان کرد که فعالیت های در خانه شامل پخت وپز، نظافت، نگهداری و شیر دادن به فرزندان و غیره نه تنها جز وظیفه شرعی و قانونی زن به حساب نمی آید، بلکه زن قادر است برای انجام آن ها تحت شرایطی از شوهر خود اجرت دریافت کند.

اما زنان ایرانی نظر به تقسیم کار سنتی که در زندگی خانوادگی وجود دارد و همچنین عشق به همسرانشان و علاقه به زندگی مشترک و همچنین اشتیاق وصف ناپذیر در انجام وظایف مادری، همواره بدون هیچ  چشم داشتی این اعمال را بی منت انجام داده اند.

با این وجود این سوال نیز نباید بی جواب بماند که اگر زن در زندگی مشترک موظف به انجام هیچ یک از کارهای فوق نیست، پس چه وظایفی در زندگی مشترک دارد؟

در پاسخ به این سوال باید اعلام کرد که تنها وظیف زن در زندگی مشترک و تنها تکلیف شرعی و قانونی او، تمکین از مرد است. تمکین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود.

تمکین عام

به معنای اطاعت پذیری از مرد در زندگی مشترک است. این اطاعت پذیری در مواردی مانند: سکونت در محلی که شوهر مشخص می نماید، عدم خروج از خانه بدون کسب اجازه شوهر خود، حسن معاشرت با شوهر، که به هیچ عنوان شامل کارهای خانه نمی شود.

تمکین خاص

به معنای انجام رابطه زناشویی متعارف بین زو وشوهر است. در واقع زن وظیفه خواهد داشت که همه نیازهای متعارف و ممکن برای زناشویی و برقراری رابطه جنسی را برای شوهر خود فراهم نماید و هر وقت که شوهرش نیاز به رابطه زناشویی داشته باشد خود را مهیای این امر نماید.

البته نمی توان گفت تمکین یک امر مطلق است. در مواردی زن می تواند از تمکین سرباز زند و به رابطه زناشویی تن ندهد و این عدم تمکین هم با وجود شرایط خاص او را از دریافت نفقه محروم نخواهد ساخت.

یکی از این موارد خاص استفاده از حق حبس توسط زن است. بر اساس ماده ۱۰۸۵قانون مدنی که مقرر می دارد « زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، خودداری کند مشروط براینکه مهر او حال بوده و این امتناع مسقط حق نفقه نیز نخواهد بود. »

در واقع زن می تواند تا وقتی که مهریه او  به طور کامل پرداخت نشده است از تمکین خودداری کند. البته اجازه عدم تمکین در موارد خاص دیگری نیز به زوجه داده شده، که پرداختن به آن فعلا از موضوع بحث ما خارج است.

اجرت المثل چه تفاوت هایی با نفقه دارد؟

نفقه به هزینه های جاری زندگی زن گفته می شود که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شان و جایگاه اجتماعی او است.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه بیان داشته:

« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، غذا، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»

پس تعریف قانونی فوق نشان می دهد که نفقه در واقع همان هزینه های جاری زندگی برای رفع نیازهای متعارف زوجه است.

اما تفاوت اساسی نفقه و اجرت المثل در این است که بر اساس ماده ۱۱۰6 قانون مدنی شوهر در صورت تمکین زن همواره مکلف به پرداخت نفقه به اوست اما در پرداخت اجرت المثل باید حتما کاری توسط زن در خانه انجام گردد و آن کار باید به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام گردد.

نکاح

اجرت المثل ایام زندگی زناشویی چیست؟

اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا ایام زوجیت بنابر تعاریفی که قبل تر از واژه اجرت المثل ارائه گردید به معنای بها و دستمزد تمامی فعالیت هایی است که زن در خانه شوهر انجام می دهد. همانگونه که قبلا اشاره شد، تنها وظیفه زن تمکین از شوهر خود است.

پس در ازای هر کاری که غیر از تمکین که در خانه شوهر انجام می دهد تحت شرایطی استحقاق دریافت اجرت و پاداش را دارد.

ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر داشته:

«هر گاه فردی بر حسب امرو دستور دیگری اقدام به کاری نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی قرار داشته و یا آن شخص عادتاً مهیای آن کار باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

طبق این ماده هر شخصی که به دستور شخص دیگر عملی را انجام دهد که برای آن کار عرفا دست مزدی پرداخت می گردد مستحق دریافت آن دستمزد عرفی است. زوجه هم در زندگی مشترک از این قاعده مستثنی نخواهد بود. لذا اگر کاری در خانه شوهر انجام دهد که برای آن کار عرفا مزدی پرداخت می گردد، مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود.

همچنین در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، مقرر گردیده چنانچه شرایط زیر محقق گردد، زن مستحق دریافت اجرت المثل کارهای خود در منزل شوهر خواهد بود.

«چنانچه زن کارهایی را که شرعا در زندگی مشترک بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم خواهد کرد.»

قانون گذار چه شرایطی برای تعلق اجرت المثل به زن در نظر گرفته است؟

برای اینکه مطابق قانون اجرت المثل به زن تعلق بگیرد شرایطی باید وجود داشته باشد. در صورتی که تمامی این شرایط محقق گردد، زن مستحق دریافت اجرت المثل کارهای خود در زندگی مشترک خواهد بود. این شرایط عبارت است از:

 • در ضمن عقد شرط خلاف آن نشده باشد

در هر عقد و قراردادی که بین طرفین آن منعقد می گردد، دو طرف آزاد هستند که شروطی را در ضمن عقد درج کنند و در صورت توافق بر این شروط، قانونا موظف به انجام آن ها هستند. این شروط ضمن عقد ازدواج، اگر خلاف مقتضای ذات عقد ازدواج نباشند یا شروط غیر شرعی و غیر قانونی نباشند، لازم الاجرا است.

یکی از این شروط که توافق در رابطه با آن از نظر قانون اشکالی نخواهد داشت، توافق در خصوص کار در منزل توسط زوجه است.

زوجین در ضمن عقد می توانند شرط نمایند که در ازای کلیه کارهایی که زن در خانه انجام می دهد از جمله نظافت، آشپزی، نگهداری از بچه ها و غیره هیچگونه اجرت و پاداشی دریافت نکند و همه این کارها را در خانه به صورت رایگان انجام گردد. در این حالت دیگر زن مستحق دریافت اجرت المثل نیست.

یک نوع دیگر از شرط ضمن عقد ازدواج به این شکل است که مثلا در ضمن عقد شرط می شود که در قبال کلیه کارهایی که زن در خانه شوهر انجام می دهد مستحق دریافت مقدار مشخصی اجرت توافق شده باشد.برای مثال می توان گفت که در قبال تمامی کارهایی که زن در خانه شوهر انجام می دهد ماهیانه یک میلیون تومان اجرت توافق شده دریافت کند.

مطابق تعریفی که قبلا به آن اشاره شد به این نوع از اجرت، اجرت المسمی می گویند. زیرا به صراحت در متن قرارداد میزان آن ذکر می گردد. پس در صورت مشخص شدن اجرت المسمی زن دیگر مستحق دریافت اجرت المثل نیست.

 • کارهای زن در خانه تبرعی نباشد

مطابق ملاکی که ماده ۳۳۶ در خصوص اجرت المثل تعیین کرده، فردی که کاری را انجام می دهد نباید قصد تبرع داشته باشد. به عبارت دیگر اگر فردی از سر لطف و مهربانی بخواهد کاری را به صورت رایگان برای شخص دیگری انجام دهد نباید بعدا اجرت المثل عمل خود را بخواهد.

البته از آن جایی که معمولا هیچ فردی برای شخص دیگر کاری را به رایگان انجام نمی دهد و به بیان حقوقی، انجام هر عملی ظهور در عدم تبرع دارد، بار اثبات رایگان بودن این موضوع بر عهده شوهر خواهد بود.

به عبارت دیگر باید گفت معمولا تمامی کارهایی که زن در خانه شوهر انجام می دهد به نیت تبرع و مجانی بودن نیست و این موضوع را مرد باید برای دادگاه ثابت کند که زن به قصد تبرع فعالیتی را انجام داده است. اگر مرد موفق شود قصد تبرع زن را در دادگاه ثابت کند دیگر اجرت المثل زن منتفی خواهد شد و زن مستحق دریافت آن نیست.

 • کارهای زن، شرعا جزئی از تکالیف او نباشد

اگر کارهایی که زن در زندگی مشترک انجام می دهد خارج از تکالیف قانونی و شرعی او باشد اصولا باید اجرت المثلی برای آن عمل دریافت کند.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، وظیفه شرعی و قانونی زن فقط تمکین از شوهر بوده و زن هیچ وظیفه ای در انجام سایر کارهای منزل و نگهداری از فرزندان ندارد، لذا برای انجام آن ها می تواند درخواست اجرت کند.

 • انجام کارهای منزل به دستور شوهر انجام شود

ملاک دیگری که از ماده ۳۳۶ در رابطه با استحقاق زن به دریافت اجرت المثل مشخص می شود این است که تمام کارهایی که زن در زندگی مشترک انجام می دهد و برای آن استحقاق اجرت المثل را دارد، باید به درخواست و دستور شوهر باشد.

پس چنانچه کاری به دستور و درخواست شوهر انجام نشود به آن اجرت المثل تعلق نخواهد گرفت.

 • درخواست طلاق توسط زوج به دادگاه داده شود

برای این که زن مستحق اجرت المثل باشد باید دادخواست طلاق از ناحیه مرد به دادگاه تقدیم شود. یعنی اگر زن تقاضای طلاق از شوهر خود را داشته باشد، مستحق دریافت اجرت المثل نیست.

 • تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار او نباشد

اگر طلاق به تقاضای مرد و به علت تخلف زن از وظایف همسری (عدم تمکین) یا ناشی از اخلاق و رفتار سوء زن باشد، زن حق درخواست اجرت المثل را ندارد و دادگاه نیز در صورت اثبات نشوز زن نسبت به پرداخت اجرت المثل رای صادر نمی کند.

اجرت المثل

دعوای اجرت المثل برای طرح در مراجع قضایی باید چه ارکانی داشته باشد؟

 • دعوای طلاق باید از سوی زوج مطرح گردد

اصولا دعوای مطالبه اجرت المثل هنگامی مطرح می گردد که دادخواست طلاقی مطرح شود. بنابراین تا زمانی که زندگی مشترک در جریان است، زوجه اصولا نمی تواند مطالبه اجرت المثل کند.

هر چند که طرح این دعوا از نظر قانونی منعی ندارد ولی به دلیل اینکه این موضوع بسیار نادر است بسیاری از اساتید حقوق طرح دعوای طلاق را مقدمه دعوای مطالبه اجرت المثل میدانند و حتی برخی آن را یکی از ارکان این دعوا بر می شمرند.

 • دادخواست طلاق از سوی مرد به دادگاه ارائه شود

قبلا نیز اشاره کردیم که دادخواست طلاق باید به درخواست زوج مطرح شود تا اجرت المثل را بتوان مطالبه کرد و اگر زن درخواست طلاق داده باشد دیگر مستحق دریافت اجرت المثل نیست.

سیر مراحل دادرسی در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

 1. احراز ارکان و شرایط دعوا

قاضی پرونده بدوا باید شرایط و ارکان دعوا را که در بالا ذکر شد، احراز کند. پس از اینکه تمامی شرایط فوق توسط قاضی احراز گردید، در واقع زن مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود پس قاضی باید وارد مراحل بعدی در رسیدگی به این دعوا گردد.

در این مرحله دادگاه قادر خواهدبود تمامی اعمالی که برای کشف حقیقت لازم می داند را انجام دهد.

از جمله احضار و استماع شهادت شهود، صدور قرار تحقیق محلی، معاینه محل و غیره اگر دادگاه نیاز به استماع شهادت شهود داشته باشد جلسه را تجدید خواهد کرد و شهود را برای جلسه بعدی جهت استماع شهادت احصار می کند.

 1. ارجاع امر به کارشناس

دادگاه بعد از اینکه با بهره گیری از کلیه روش هایی که می تواند حقیقت را کشف کند، استحقاق زن را به دریافت اجرت المثل محرز تشخیص دهد، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند.

این ارجاع برای این است که در این مرحله میزان اجرت المثل زن تعیین گردد و در واقع در این مرحله کارشناس با بررسی کلیه شرایط از جمله تعداد فرزندان، اوضاع و احوال زندگی، شان و جایگاه اجتماعی و میزان تحصیلات، میزان کار انجام شده توسط او و غیره اقدام به تعیین میزان اجرت المثل برای او می نماید.

در این مرحله کارشناس نظریه کارشناسی را مبنی بر بهاء اجرت المثل زن صادر و به دادگاه تحویل خواهد داد.

 1. صدور حکم به پرداخت اجرت المثل

در جلسه بعدی پس از آنکه نظر کارشناسی به دست قاضی پرونده می رسد، چنانچه طرفین نسبت به رای کارشناسی و جریان صدور آن اعتراضی نداشته باشند، دادگاه بر مبنای نظر کارشناس اقدام به صدور رای خواهد کرد. اما درصورتی که اعتراضی به رای کارشناس از ناحیه هر از زوجین به دادگاه واصل گردد قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی جهت بررسی دوباره صادر می گردد.

نکته ای که در رابطه با این موضوع لازم است گفته شود این نکته است که پس صدور رای در خصوص پرداخت اجرت المثل، مادامی که شوهر تمامی حق و حقوق زوجه را در این خصوص پرداخت ننماید، دادگاه اقدام به صدور رای طلاق نمی کند.

چه عواملی در تعیین میزان اجرت المثل زن در دادگاه موثر است؟

تعیین مقدار اجرت المثل، علی القاعده توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می گردد. هرچند طبق قانون دادگاه تکلیفی به پذیرش قطعی نظر کارشناس ندارد و این کار صرفا برای کمک به علم قاضی انجام می پذیرد، اما اصولا دادگاه ها از نظریه کارشناسی تبعیت می نمایند.

در تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس عوامل زیر دخالت دارند:

 • تحصیلات زوجه

میزان تحصیلات زن تا حد بسیار زیادی بر نظر کارشناس در تعیین بهاء اجرت المثل تاثیر گذار است. هر اندازه سطح تحصیلات زن بالاتر باشد مقدار اجرت المثلی که به او تعلق خواهد گرفت نیز  بیشتر است.

مثلا اگر ثابت گردد که زن از شوهر خود در هنگام بیماری پرستاری کرده و برای این عمل اجرت المثل باشد، طبیعی است که میزان دستمزد یک پرستار با مدرک فوق لیسانس از میزان دستمزدی که به یک پرستار با مدرک دیپلم پرداخت می گردد بیشتر خواهد بود.

 • شاغل بودن زوجه

چنانچه زنی در بیرون از خانه مشغول فعالیت باشد میزان اجرت المثلی که به او تعلق خواهد گرفت از یک زن خانه دار به مراتب کمتر خواهد بود!

طبق قانون زن دارای استقلال مالی از شوهر خود می باشد و اگر در بیرون از خانه به کار مشغول گردد به هیچ وجه تکلیفی به صرف دستمزد خود در زندگی زناشویی ندارد  و تمامی دستمزد متعلق به خود اوست. البته باید گفت که شاغل بودن زن و استقلال مالی او به هیچ عنوان حق او را بر دریافت نفقه از بین نخواهد برد.

بنابراین زنی که در بیرون از خانه مشغول به کار است با  زنی که تمام وقت خود را در خانه سپری می کند، ساعات کمتری به کار خانه می پردازد. لذا از آنجایی که اجرت المثل صرفا به کارهایی که به دستور شوهر و در خانه انجام می شود تعلق می گیرد طبیعی است که به زن خانه دار دستمزد بیشتری باید داد.

 • تعداد فرزندان

تعداد فرزندان هرچقدر بیشتر باشد، به تناسب درگیری ها و کارهای مادر هم در خانه بیشتر خواهد بود. رسیدگی به درس و مدرسه بچه ها، بردن آن ها به مدرسه، آماده کردن غذا و لباس و حتی شیر دادن و نگهداری از آن ها در دوران کودکی، باعث می شود که میزان فعالیت مادران در خانه با تعداد فرزندان رابطه مستقیمی داشته باشد و هرچه تعداد آن ها بیشتر باشد میزان کار مادر نیز بیشتر می گردد و به تبع آن میزان دستمزد هم بیشتر می شود.

 • سال های زندگی مشترک

هرچه سالیان بیشتری از زندگی مشترک زوجین گذشته باشد، طبیعتا کارهایی که زن در جریان زندگی مشترک انجام داده است نیز بیشتر است پس میزان اجرتی هم که به او تعلق خواهد گرفت هم باید بیشتر باشد.

 • شان اجتماعی زن

جایگاه اجتماعی زن چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج از عوامل اساسی و تاثیر گذار در تعیین مقدار اجرت المثل خواهد بود. زنی که قبل از ازدواج در خانواده ای ثروتمند بزرگ شده است نسبت به زنی که در یک خانواده معمولی یا فقیر رشد یافته از میزان اجرت المثل بیشتری برخوردار می گردد زیرا تعیین اجرت المثل باید با اوضاع و احوال زن سازگار باشد.

یا مثلا زنی که در یک موقعیت شغل خوب مثل مدیر عامل یک شرکت مشغول به فعالیت است باید نسبت به زنی که صرفا خانه دار است اجرت المثل بیشتری دریافت کند. زیرا میزان حقوقی که این زن به ازای هر ساعت کاری در آن شرکت دریافت می کند به مراتب بیشتر از یک زن خانه دار یا یک کارمند عادی می باشد، بنابراین اجرتی که در قبال کار در خانه به او تعلق می گیرد باید با اوضاع و احوال او متناسب باشد.

از آنجایی که اثبات دعوای مطالبه اجرت المثل یا دفاع در مقابل این دعوا، دارای پیچیدگی خاصی است و ممکن است بی اطلاعی به برخی مسائل موجب تضرر زوجه یا محکومیت ناروا زوج گردد، حتما قبل از هر گونه اقدام، با یک وکیل متخصص در این رابطه مشورت نمایید.

اجرت المثل

هزینه های دادرسی مطالبه اجرت المثل به چه میزان است؟

برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد.

لذا رسیدگی به درخواست مطالبه اجرت المثل، در شمول این قاعده است. اگر زوجه درخواست مطالبه اجرت المثل را به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید مطابق دعاوی مالی پرداخت نماید و در نهایت در صورتی که زوج محکوم به پرداخت آن به همسر خود گردد، زوجه می‌تواند هزینه دادرسی را با عنوان تادیه خسارت و هزینه‌های دادرسی، از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه نیز با توجه به مدارک و دلایل مورد استناد زوجه، حکم به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط زوج ، صادر می نماید.

از آن جایی که برای ثبت شکایت اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مرجع ارجاع شده است تعیین می گردد.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.

برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

آیا برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

مطالبه اجرت المثل یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم محسوب می گردد، که پس از مهریه  و نفقه از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالبه اجرت المثل دارای قوانین و مقررات خاصی است که ااشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوع اجرت المثل، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای طلاق 24 در فرآیند مطالبه و دریافت نفقه: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.

اگر می خواهید طرح شکایت شما در خصوص مطالبه اجرت المثل به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی بر عکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

همچنین وکلای دادکستری قادرند در مورد کم و کیف تخلفات واقع شده و نحوه تنظیم دادخواست، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات دعوا، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

پس اگر شما هم قصد طرح شکایت و مطالبه اجرت المثل خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در طلاق 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

اجرت المثل

طرح دعوای مطالبه اجرت المثل چقدر زمان می‌ برد؟

متاسفانه طرح اینگونه دعاوی در جوار دعاوی طلاق نیز حجم زیادی از پرونده‌های قضایی دادگاه ها را به خود اختصاص داده است. بنابراین آنجایی که متاسفانه همه روزه شاهد طرح این دعوی در سطح محاکم قضایی مختلف هستیم، باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.

البته پیشگویی زمان در پرونده های حقوقی و کیفری در هر زمینه ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست. ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری وانجام پرونده های مختلف طلاق و مطالبه اجرت المثل کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

برای جلوگیری از رد شکایت خود توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل حقوقی در حوزه فعالیت مسائل خانواده، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

برای طرح دعوای اجرت المثل چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، اثبات عدم تبرع فعالیت های زوجه در منزل بر عهده مرد است با این حال در دفاع از دلایل استنادی شوهرتان، شما نیز باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت بر انجام کارهای خانه بدون قصد تبرع است را در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر شکایت پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.

در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه ها و ثبت شکواییه، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱